Avís Legal

1. Informació General

El Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya, amb CIF núm. Q-0801165-B i domicili al carrer Comte Borrell, 179-183, 08015 Barcelona, Espanya, es troba inscrit en el Registre Públic de Col·legis Professionals de Catalunya, Telèfon: 93 424 51 02; Correu electrònic: secretaria@coooc.cat

2. Objecte

La present pàgina web (https://www.obrimelsulls.org) del COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS I ÒPTIQUES OPTOMETRISTES DE CATALUNYA (en endavant, COOOC), ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet, especialment de tots els col·legiats i col·legiades del COOOC, a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per aquesta Corporació.

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.

El COOOC es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de tots aquells elements que integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web. Per això es recomana que l’usuari llegeixi detinguda i atentament les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer-ne ús, ja que aquestes poden patir alguna/es modificacions.

3. Accés a la pàgina web

L’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, tret del que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d’Accés a Internet (ISP) contractada pel seu compte.

Per la seva part, el COOOC informa que no es responsabilitza de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del qual no li correspon, i per la qual cosa l’accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics i especialment en cas de força major.

A més, el COOOC es reserva el dret a interrompre en cas que ho estimi necessari l’accés a aquesta pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o interrupció de la campanya ‘Obrim els Ulls’.

En conseqüència, en cap cas el COOOC es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat de la seva pàgina web.

D’altra banda, l’accés a determinats serveis és exclusiu per als nostres col·legiats i col·legiades o personal laboral, per als quals són requisits el registre previ i l’acceptació, abans d’iniciar-se la prestació, de les condicions particulars, les quals substituiran, completaran i/o modificaran les establertes en el present Avís Legal.

4. Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d’Usuari, el qual deurà posseir la capacitat legal per contractar i representació necessària per contractar, el qual accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que el COOOC posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents Condicions Generals.

Especialment, queda prohibit l’ús de la pàgina web amb finalitats lesives als béns del COOOC que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) del COOOC o de tercers, en el seu cas.

5. Continguts

Els continguts de la pàgina web són posats a disposició de l’usuari pel COOOC com a informació pròpia o en el seu cas, de tercers. El COOOC posarà els mitjans raonables a la seva disposició a fi que els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

6. Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els continguts (d’ara endavant, els ‘Continguts’) de la pàgina web són propietat intel·lectual del COOOC o, en el seu cas, de tercers, llevat que s’especifiqui el contrari. A títol merament enunciatiu s’inclouen entre els continguts els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font.

De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva del COOOC o en el seu cas, de tercers, llevat que s’especifiqui el contrari.

L’Usuari haurà de respectar a tota hora tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat del COOOC o de tercers.

Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present pàgina web.

En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retramesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests, llevat dels casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets.

No obstant això anterior, l’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

7. Responsabilitat

En qualsevol cas, l’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el COOOC pugui patir com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d’aplicació.

8.1. Accés a la Pàgina web

El COOOC no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

8.2. Protecció de dades personals

El COOOC garanteix l’acompliment íntegre de les obligacions disposades al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD) i posa a disposició dels usuaris la Política de Privadesa de la Corporació amb informació detallada pels Usuaris.

8.3. De la qualitat del servei

L’accés al Portal no implica l’obligació per part del COOOC de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.
El COOOC no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

8.4. Dels Continguts

El COOOC no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través de la pàgina web.

8.5. Cookies

En relació a les cookies consulti la política de cookies amb aquest enllaç.

9. Legislació i Jurisdicció Aplicable

Les presents Condicions d’Accés queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i el COOOC en els casos que la normativa prevegi la possibilitat de sotmetre’s a un fur, acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.