Política de Privadesa

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: Col·legi Oficial d’Òptics i Òptiques Optometristes de Catalunya (endavant COOOC)
CIF: Q-0801165-B
Dades de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: juridic@coooc.cat

Finalitat: Ordenar, representar i defensar l’activitat professional, vetllant perquè l’actuació dels col·legiats respongui als interessos i necessitats de la societat, en relació amb l’exercici professional i garantint el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió, així com evitant l’intrusisme professional.

Legitimacions: Estatuts del COOOC, consentiment inequívoc, obligacions legals, interès legítim i compliment d’interessos públics.

Destinataris: El COOOC només comunicarà les seves dades amb el seu consentiment inequívoc previ o en compliment d’obligacions estatutàries i obligacions legals.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional de la política de protecció de dades.

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Col·legi Oficial d’Òptics i Òptiques Optometristes de Catalunya
CIF: Q-0801165-B
Adreça postal: Carrer Borrell, núm. 79-183, 08015 Barcelona
Telèfon: 93 424 51 02
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: juridic@coooc.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Al COOOC tractem la informació que ens faciliteu amb la finalitat principal d’ordenar, representar i defensar l’activitat professional, vetllant perquè l’actuació dels col·legiats i col·legiades respongui als interessos i necessitats de la societat, en relació amb l’exercici professional i garantint el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió, així com evitant l’intrusisme professional.

Les finalitats principals per les quals podem tractar les seves dades, ja sigui per complir amb obligacions estatutàries, obligacions legals, interessos públics, interessos legítims o en base al seu consentiment, són la gestió de les dades relatives a:

• La gestió de la seva incorporació al col·legi com a persona col·legiada, i per a l’exercici dels drets i compliment de les obligacions que es derivin d’aquesta incorporació.

• La gestió de compliment d’aquelles potestats públiques fonamentalment d’identificació dels socis exigits en l’art. 8.4 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

• Enviament d’informació d’interès col·legial, i especialment dels serveis que el col·legi posa a disposició de les persones col·legiades.

• La gestió per l’ús dels serveis que el col·legi ofereix a les persones col·legiades.

• La gestió i comunicació de les activitats formatives, en compliment de l’obligació pública de promoció de la formació continuada de les persones col·legiades.

• La gestió relativa a la biblioteca i al centre de documentació del COOOC.

• La gestió deontològica, la relativa a queixes, denúncies, i sancions professionals.

• La realització de tots els procediments necessaris per al control i gestió del registre d’entrada i sortida de documents i distribució de la documentació als departaments corresponents.

• La gestió de la prestació del servei d’informes a què es refereixen els articles 246 i 35 de la Llei d’enjudiciament civil.

• La gestió i organització d’activitats culturals, realització de tallers i atorgament i lliurament de premis.

• L’organització, comunicació i celebració d’esdeveniments, fires, congressos i similars.

• La gestió relacionada amb les revistes i publicacions, i la seva recepció per part de les persones col·legiades.

• La gestió de la borsa de treball.

• L’elaboració d’estudis sobre l’estat actual i perspectives de la professió d’òptic optometrista.

• La gestió de les dades dels col·legiats que realitzin funcions d’àrbitres o perits.

• La gestió i control de les dades de l’arxiu històric del col·legi.

• La gestió i comunicació a la corredoria i a la companyia d’assegurances de tot el referent a la pòlissa col·lectiva, així com la gestió i tramitació dels sinistres.

• La gestió de les dades derivades de la política de qualitat de la Corporació, queixes, reclamacions i suggeriments, amb la finalitat de millorar els serveis i l’atenció a les persones col·legiades, i donar suport a les gestions integrals dels serveis col·legials i, en definitiva, per resoldre totes aquelles qüestions que li siguin sotmeses.

L’informem que per als tractaments que requereixen del seu consentiment i, per tant, tractaments de dades dels col·legiats i col·legiades que no siguin necessaris per donar compliment a obligacions contractuals, estatutàries o legals, per garantir interessos públics, vitals o legals o per tractar les dades en base a interessos legítims del COOOC degudament ponderats per no vulnerar drets i llibertats dels interessats, els col·legiats i les col·legiades, en qualsevol moment poden modular i revocar el consentiment per a aquests tractaments, com per exemple comunicacions de serveis o activitats dels diferents òrgans del COOOC, a través de la seva àrea personal de la web www.coooc.cat a la qual té accés o també revocar el seu consentiment o demanar més informació enviant un correu a mailto:juridic@coooc.cat. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil sense el seu consentiment previ i informat en els casos que la base de legitimació sigui el seu consentiment.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Segons la normativa de protecció de dades, les dades personals es conservaran fins que siguin necessàries per a la finalitat del tractament i posteriorment es conservaran degudament bloquejades mentre siguin necessàries, a disposició exclusiva de Jutges i Tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, per poder atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament fins finalitzar els terminis de prescripcions legals establerts en la normativa vigent.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base de legitimació per al tractament de les seves dades és la vinculació com col·legiat/ada al COOOC en compliment de les seves obligacions estatutàries i legals. La base de legitimació per al tractament de les seves dades per a la finalitat d’enviar-li informació d’activitats, serveis i esdeveniments del COOOC que puguin ser del seu interès i que no sigui necessari per donar compliment a obligacions contractuals, estatutàries o legals, per garantir interessos públics, vitals o legals o per tractar les dades en base a interessos legítims del COOOC degudament ponderats per no vulnerar drets i llibertats dels interessats, és l’aportació del consentiment sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el tractament de les dades en base a les obligacions legals i estatutàries com a col·legiat/ada.

Quins són els destinataris de les seves dades?

– Les dades seran cedides, d’acord amb la Llei, al Consell General de Col·legis d’Òptics Optometristes i a les Administracions Públiques competents així com també quan sigui necessari per complir amb obligacions estatutàries i legals.

Les categories de dades que es tracten són:

– Les dades que pot tractar el responsable de tractament inclou les següents categories: dades d’identificació, codis o claus d’identificació, adreça postal o electrònica, informació comercial, dades econòmiques, circumstàncies socials, dades acadèmiques i professionals, dades de detalls de lloc de treball i d’activitats professionals, dades econòmiques, financeres, de mutualitats i d’assegurances.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

– Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en el COOOC estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.
– Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
– En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El COOOC deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
– Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.
– Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals.
– Sens perjudici de l’exercici dels seus dret davant el responsable de tractament, també pot presentar una reclamació davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r. 1a., 08008 Barcelona, i telèfon 935527800.

Les dades que ha facilitat es tractaran pel COOOC d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades a la següent adreça de correu electrònic juridic@coooc.cat.